Mariusz Prowaźnik

o programowaniu w Javie, Scali i Clojure.


Aplikacja webowa w Springu bez konfiguracji w xml

W tym poście pokażę jak stworzyć aplikację webową w Springu, która poza plikiem pom.xml, nie zawiera, żadnej konfiguracji w xml'u. Aplikacją tą będzie prosta lista rzeczy do zrobienia:
Do zbudowania projektu będzie potrzebny Apache Maven 3. Przyda się jakieś IDE, wszystko jedno jakie.

Wygenerowanie projektu

Wygeneruj projekt z linii poleceń:
mvn archetype:generate
Zaimportuj projekt do swojego IDE. Dodaj zależności w pliku pom.xml, oraz zmień packaging z jar na war. Zaktualizuj projekt.
  <packaging>war</packaging>
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.0.1</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <scope>compile</scope>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>${spring.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <scope>compile</scope>
      <groupId>cglib</groupId>
      <artifactId>cglib-nodep</artifactId>
      <version>2.2.2</version>
    </dependency>

Konfiguracja kontekstu Spring'a

Zamiast tradycyjnych plików *-context.xml z konfiguracją beanów Springowych można stworzyć klasę pełniącą tę samą funkcję. Trzeba ją oznaczyć adnotacją @Configuration.
package pl.mpro;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan("pl.mpro")
public class SpringContextConfiguration {
}
Nie zadeklarowałem żadnych bean'ów, ale określiłem jaka paczka ma być skanowana w poszukiwaniu klas oznaczonych adnotacjami @Service @Component @Repository, poprzez @ComponentScan("pl.mpro").

Logika aplikacji

Oto prosta klasa realizująca funkcjonalność dodawania nowych "todo", oraz pobierania istniejących.
package pl.mpro;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Service
public class TodoService {
  private ArrayList<String> todos = new ArrayList<String>();

  public List<String> getAll() {
    return new ArrayList<String>(todos);
  }

  public void addItem(String item) {
    todos.add(item);
  }
}

Kontroler

Kontroler będzie obsługiwać żądania HTTP, wywoływać odpowiednie metody wstrzykniętej klasy TodoService i decydować, który widok będzie wyrenderowany. W tym przypadku kontroler posiada dwa mapowania dla \index.s, oddzielne dla metody GET i POST - ta pierwsza będzie zwracać stronę z listą "todo", druga dodawać nowy.
package pl.mpro;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;

import java.util.List;

@Controller
public class TodoController {
  private TodoService todoService;

  @Autowired
  public TodoController(TodoService todoService) {
    this.todoService = todoService;
  }

  @RequestMapping(value = "index.s",method = RequestMethod.GET)
  public ModelAndView printAll() {
    List<String> all = todoService.getAll();
    ModelAndView mav = new ModelAndView("/WEB-INF/views/list.jsp");
    mav.addObject("todoList", all);
    return mav;
  }

  @RequestMapping(value = "index.s",method = RequestMethod.POST)
  public ModelAndView addItem(@RequestParam String item) {
    if (item != null) todoService.addItem(item);
    return new ModelAndView("redirect:index.s");
  }
}
Dlaczego metoda addItem nie zwraca ModelAndView ze ścieżką do strony jsp? Po to aby uchronić przed ponownym dodaniem elementu po odświeżeniu strony. Zrealizowane jest to w ten sposób, że po obsłużeniu POST /index.s zostanie zwrócona odpowiedź z kodem 302 i nagłówkiem Location z url, na który nastąpi przekierowanie. Gdy potem w przeglądarce odświeżymy stronę, powtórzone będzie ostatnie żądanie, czyli GET.

Strona jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Lista rzeczy do zrobienia</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <form method="POST" accept-charset="utf-8">
    <input type="text" name="item" />
    <input type="submit" value="Dodaj"/>
  </form>
  <c:if test="${not empty todoList}">
     <ul>
       <c:forEach items="${todoList}" var="todo">
         <li>${todo}</li>
       </c:forEach>
     </ul>
  </c:if>
</body>
</html>

Inicjalizacja kontenera serwletów

Tradycyjnie, informacje o servletach, filtrach itp znajdowały się w pliku web.xml. Obecnie nie jest on niezbędny i można zarejestrować servlet programatycznie. W tej aplikacji potrzebujemy DispatcherServlet. Będzie on przyjmował żądania http i rozdzielał je do odpowiednich metod kontrolerów. Mapowania określone zostały przez adnotacje @RequestMapping w klasie kontrolera.
package pl.mpro;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

public class TodoWebInitializer implements WebApplicationInitializer {
  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    registerDispatcherServlet(servletContext);
  }

  private void registerDispatcherServlet(ServletContext servletContext) {
    WebApplicationContext springContext = createContext(SpringContextConfiguration.class);
    DispatcherServlet dispatcherServlet = new DispatcherServlet(springContext);
    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.
                   addServlet("dispatcherServlet", dispatcherServlet);
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("*.s");
  }

  private WebApplicationContext createContext(Class<?>... contextClasses) {
    AnnotationConfigWebApplicationContext springContext = 
                      new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    springContext.register(contextClasses);
    return springContext;
  }
}

Uruchomienie aplikacji

Do pom.xml trzeba dodać jeszcze konfigurację dwóch wtyczek. Maven nie zbuduje projektu webowego bez web.xml, jeśli nie dodamy
<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
Wtyczka jetty-maven-plugin umożliwi wygodne uruchomienie aplikacji przy użycia silnika servletów Jetty.
  <build>
    <!-- ... -->
    <plugins>
      <!-- ... -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.4</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
        <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
        <version>8.1.5.v20120716</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
Teraz wystarczy:
mvn clean install jetty:run
i można przetestować aplikację:
http://localhost:8080/index.s


Emacs jako IDE dla Clojure

Dla kogoś, kto chce zaznajomić się z programowaniem w Clojure, najprostszym wyborem jest zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do IDE, którego używa na co dzień do Javy. W moim przypadku jest to IntelliJ IDEA. Niestety z moją wersją wtyczka La Clojure nie chciała działać. Za to CounterClockwise do Eclipse zadziała jak należy i jej używałem do pisania drobnych programów. Do wyboru jest jeszcze Enclojure dla NetBeansa. Jest to dobre podejście na początek, bo można się skupić na nauce nowego języka, a nie na konfigurowaniu środowiska.

Z drugiej strony, po co uruchamiać dosyć spore IDE, żeby poeksperymentować trochę z Clojure. Są dwa "lżejsze" rozwiązania: Sublime Text i Emacs. SublimeText zdobywa ostatnio sporą popularność, czemu się nie dziwię. Jednak pod Windowsem są problemy z REPL'em., dlatego postanowiłem wypróbować Emacsa.

Emacs ma swoje wady i zalety. Trzeba poświęcić czas na naukę skrótów klawiaturowych, na grzebanie w plikach konfiguracyjnych i instalowanie potrzebnych paczek. Ale jak już się go skonfiguruje, to można wrzucić pliki konfiguracyjne na jakieś repozytorium kodu i potem mamy gotowca.

Jest dużo tutoriali w internecie na temat wykorzystania Emacsa do programowania w Clojure i można się przy nich pogubić, ponieważ często dotyczą starszego zestawu: Slime i Swank, zamiast nowszego nRepl. Często też można znaleźć tutoriale ze StarterKit'ami, przy których instaluje się duża ilość paczek. Jednak moim zdaniem lepiej stopniowo je sobie doinstalowywać, żeby mieć czas, by się z nimi zaznajomić. Bo co z tego, że od razu będzie dużo paczek zainstalowanych, jak nie będzie się umiało z nich skorzystać.

Moje wskazówki odnośnie pierwszych kroków z Emacsem i Clojure:

 1. Zainstalować Leiningen.

 2. Zainstalować Emacs korzystając z instalki na stronie:
  http://vgoulet.act.ulaval.ca/en/emacs/windows/

 3. Dodać archiwum paczek i zainstalować nrepl, tak jak w poście:
  http://ravingbytes.blogspot.com/2013/02/clojure-i-emacs-z-wtyczna-nrepl-na.html

 4. Zainstalować dodatkowe pakiety, np takie jak opisane w:
  http://blog.worldcognition.com/2012/07/setting-up-emacs-for-clojure-programming.html

Dodatkowo warto zainstalować lub uruchomić:

 • expand-region - rozszerza zaznaczenie o jeden poziom wyżej (podobnie jak Ctr+W w IntelliJ albo Ctr+Alt+Góra w Eclipse
 • inną skórkę np. color-theme-sanityinc-tomorrow
 • recentf - ostatnio otwierane pliki
 • przesuwanie linii do góry i do dołu (tu wystarczy parę linijek w pliku konfiguracyjnym, zamieszczę cały na końcu posta)

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives
       '("marmalade" . "http://marmalade-repo.org/packages/"))
(package-initialize)(defvar my-packages '(
           clojure-mode
           clojure-test-mode
           ac-nrepl paredit popup
    nrepl
           expand-region
           jump 
    color-theme-sanityinc-tomorrow))


(dolist (p my-packages)
 (when (not (package-installed-p p))
  (package-install p)))

;; Set color-theme

(load-theme 'sanityinc-tomorrow-eighties t) 


;; Paredit
(add-hook 'clojure-mode-hook 'paredit-mode)
(add-hook 'nrepl-mode-hook 'paredit-mode)

;; odpowiednik Ctrl+W w IntelliJ IDEA
(require 'expand-region)
(global-set-key (kbd "C-=") 'er/expand-region)

(put 'upcase-region 'disabled nil)
;; Auto complete
(require 'auto-complete-config)
(ac-config-default)

;; ac-nrepl
(require 'ac-nrepl)
(add-hook 'nrepl-mode-hook 'ac-nrepl-setup)
(add-hook 'nrepl-interaction-mode-hook 'ac-nrepl-setup)
(eval-after-load "auto-complete" '(add-to-list 'ac-modes 'nrepl-mode))

(menu-bar-mode 1)
(tool-bar-mode 0)
(desktop-save-mode)
(ido-mode)
(recentf-mode)
(show-paren-mode)

(require 'recentf)

(recentf-mode 1)
(global-set-key "\C-xf" 'recentf-open-files)
(setq recentf-auto-cleanup 'never)


(defun move-line-up ()
 "Move up the current line."
 (interactive)
 (transpose-lines 1)
 (forward-line -2)
 (indent-according-to-mode))

(defun move-line-down ()
 "Move down the current line."
 (interactive)
 (forward-line 1)
 (transpose-lines 1)
 (forward-line -1)
 (indent-according-to-mode))
 
 
(global-set-key [(control shift up)] 'move-line-up)
(global-set-key [(control shift down)] 'move-line-down)


Data Science na Courserze

Od dzisiaj dostępny jest kurs "Introduction to Data Science" prowadzony przez prof. Billa Howe z University of Washington za pośrednictwem serwisu coursera.org

W programie znajdziemy bardzo ciekawe rzeczy, np:

 • MapReduce, Hadoop, NoSQL
 • modelowanie statystyczne, planowanie doświadczeń, wprowadzenie do uczenia maszynowego
 • algorytm najbliższych sąsiadów, k-uśrednień, drzewa decyzyjne
A także możliwość wzięcia udziału w rzeczywistym projekcie z zakresu Data Science.


Clojure i baza danych

W ramach nauki Clojure napisałem krótki programik do zapisywania i odczytywania danych przy użyciu clojure.java.jdbc. Zamieszczam jako szybki przykład.

Przechowywanymi danymi będą notowania giełdowe, a jako bazy użyję HSQLDB. Tabela stock będzie zawierać symbol papieru wartościowego, jego opis, oraz nazwę tabeli z notowaniami (notowania poszczególnych papierów w oddzielnych tabelach).

stock
(pk) ticker
table_name
description
quot_eod_kghm
(pk) date
open
close
high
low
volume
quot_eod_alma
(pk) date
open
close
high
low
volume
quot_eod_pekao
(pk) date
open
close
high
low
volume
itd...

Funkcjonalności, które można by sobie życzyć od takiego kodu:

 1. Zainicjowanie tabel
 2. Dodanie papieru wartościowego
 3. Pobranie symboli wszystkich papierów wartościowych
 4. Usunięcie papieru wartościowego z notowaniami
 5. Dodanie notowania
 6. Pobranie notowań

Realizacja:

Do budowania projektu użyję Maven'a, fragment pom.xml:

<dependencies>
 <dependency>
 <groupId>org.clojure</groupId>
 <artifactId>clojure</artifactId>
 <version>1.4.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
 <groupId>hsqldb</groupId>
 <artifactId>hsqldb</artifactId>
 <version>1.8.0.10</version>
 </dependency>
 <dependency>
 <groupId>clj-time</groupId>
 <artifactId>clj-time</artifactId>
 <version>0.4.4</version>
 </dependency>
 <dependency>
 <groupId>org.clojure</groupId>
 <artifactId>java.jdbc</artifactId>
 <version>0.2.3</version>
 </dependency>
</dependencies>
<repositories>
 <repository>
 <id>clojars.org</id>
 <url>http://clojars.org/repo</url>
 </repository>
</repositories>

Zależność clj-time dodałem, żeby ułatwić sobie parsowanie i formatowanie dat.

sqlexample.clj:

(ns sqlexample
 (:require [clojure.java.jdbc :as sql]
      [clj-time.core :as jt]
      [clj-time.format :as cf]))

;;Mapa z parametrami połączenia do bazy danych. 
;;HSQLDB będzie zapisywać stan bazy w pliku db/stocks.script
;;Plik ten można podejrzeć w notatniku, zawiera SQL.
(def db { 
     :subprotocol "hsqldb" 
     :user "SA"
     :password ""
     :subname "db/stocks;create=true"})

(def table-prefix "quot_eod_") ;prefix nazwy tabeli z notowaniem
(def date-formatter (cf/formatter "yyyyMMdd")) ;do formatowania i parsowania dat

(defn init-stock-table 
"Tworzy tabelę stock. Wykorzystuje makro with-connection do otwarcia połączenia do bazy danych, 
oraz makro create-table."
 []
 (sql/with-connection db
  (sql/create-table :stock
    [:ticker "VARCHAR(32)" "PRIMARY KEY"]
    [:table_name "VARCHAR(64)"]
    [:description "VARCHAR(256)"])))

(defn- init-quot-table
"Tworzy tabelę z notowaniami. Nie otwiera połączenia, będzie wywoływana wewnątrz transakcji."
 [ticker]
 (sql/create-table (str table-prefix ticker)
          [:date "DATE" "PRIMARY KEY"]
          [:open "DOUBLE"]
          [:close "DOUBLE"]
          [:high "DOUBLE"]
          [:low "DOUBLE"]
          [:volume "DOUBLE"]))

(defn add-ticker 
"Dodanie papieru wartościowego. W tym celu musi być dodany rekord to tabeli stock, 
oraz stworzona tabela z notowaniami. Jeśli któraś z operacji się nie powiedzie, 
druga musi zostać wycofana, dlatego opakowane są w transakcję "
 [ticker] 
 (sql/with-connection 
  db
  (sql/transaction
   (sql/insert-record
    :stock
    {:ticker ticker :table_name (str table-prefix ticker)}
    )
   (init-quot-table ticker)
   )))

(defn get-tickers 
 "Pobiera symbole wszystkich papierów wartościowych"
 []
 (sql/with-connection
  db
  (sql/with-query-results 
   res
   ["select ticker from stock"]
   (map :ticker (into [] res)))))

(defn add-quotation
 "Dodaje notowanie."
 [ticker quotation]
 (sql/with-connection
  db
  (sql/insert-record
   (str table-prefix ticker)
   quotation)))
  

(defn get-quotations
 "Pobiera notowania."
 [ticker]
 (sql/with-connection
  db
  (sql/with-query-results 
   res
   [(str "select * from " table-prefix ticker " order by date asc")]
   (into [] res))))

(defn delete-ticker
 "Usuwa dane papieru wartościowego."
 [ticker]
 (sql/with-connection
  db
  (sql/transaction
   (sql/drop-table 
    (str table-prefix ticker))
   (sql/delete-rows
    :stock
    ["ticker=?" ticker])
   )))

Użycie

(init-stock-table)
;(0)

(get-tickers)
;()

(add-ticker "kghm")
;(0)

(get-tickers)
;("kghm")

(get-quotations "kghm")
;[]

(add-quotation "kghm" 
{:open 1.0 :close 2.0 :high 3.0 :low 0.50 :volume 100 :date (jt/date-time 2012 12 22)})
;1

(get-quotations "kghm")
;[{:volume 100.0, :low 0.5, :high 3.0, :close 2.0, :open 1.0, 
;:date #inst "2012-12-21T23:00:00.000-00:00"}]

Co dalej?

Warto zapoznać się z dwoma językami dziedzinowymi (ang. domain specyfic language) na bazie Clojure: